SVS wil alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs - ongeacht hun bekwaamheid of geaardheid - via schoolsport kwaliteitsvolle sportkansen bieden. 
SVS wil alle leerlingen stimuleren tot een gezonde, levenslange  sportbeoefening al dan niet in georganiseerd verband.
SVS  beoogt zoveel mogelijk sportinitiatieven op school te ondersteunen en biedt daarom, in de mate van het mogelijke, sport- en spelmateriaal graag ter ontlening aan.