VISIE BASISSCHOOL W’IJZER

Een groene, ondernemende school met een hart

Pedagogisch Project van het GO!

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisschool W’ijzer is een school van de Vlaamse Gemeenschap.  Dit betekent dat wij onze leerlingen niet alleen op cognitief (leren en studeren) gebied 100 % bijstaan, maar ook op sociaal, emotioneel, lichamelijk en cultureel vlak hen alle kansen geven om zich maximaal te ontplooien.  Het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap steunt hierbij op de 7 pijlers van haar eigen Pedagogisch Project. 

1. Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
2. Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
3. Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
4. Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
6. Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden.
7. De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Basisschool W’ijzer volgt de waarden uit dit Pedagogisch Project en legt hierbij haar eigen accenten:

We zijn een herkenbare groene, ondernemende school met een hart.
Alle kinderen zijn welkom in onze school.

We zijn gelegen in een prachtige groene, rustige en veilige omgeving. We brengen respect op voor de natuur en voor de gezondheid. We werken mee aan gezonde voedingsprojecten.

Een enthousiast team geeft de leerlingen de beste ontwikkelingskansen. We staan steeds open voor vernieuwing.
We bewaken voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs, streven de ontwikkelingsdoelen na en bereiken de eindtermen. We streven ernaar de leergebiedoverschrijdende eindtermen te bereiken.
We vinden het belangrijk dat wat de kinderen leren is afgestemd op hun leef- en belevingswereld.

Wij brengen respect en begrip op voor de levensopvatting en de afkomst van elk kind dat tot onze school behoort. We werken dagelijks aan sociale vaardigheden.
Sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling vinden we evenzo belangrijk.

Voor alle leerlingen willen wij een educatieve en warme thuis zijn.

We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

Kwaliteitsonderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen en met goede hulpmiddelen is ons hoofddoel.
We willen in ons kwaliteitsonderwijs kansen bieden aan alle leerlingen om tot een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te komen door:

- het ontwikkelen van een kritische visie en een realistische kijk op het leven
- het leren ontdekken en optimaal aanwenden van eigen mogelijkheden, vaardigheden op gebied van kennis, inzicht en attitudes.
- het inspelen op de actualiteit.
- het deelnemen aan culturele, sportieve en manuele activiteiten, ook naschools.
- werken met de ‘talenten’ van elk kind

In ons kwaliteitsonderwijs willen we doeltreffende studie- en leermethodes en een stevige basis aanbieden.
Hierbij willen we onze kinderen volgende kwaliteiten laten verwerven:
• zelfstandigheid
• leren plannen
• leren in groep werken
• inzicht verwerven
• zich leren uitdrukken en kunnen discussiëren
• luisterbereidheid
• kritisch zijn
• eigen mening kunnen uiten
• sociaal vaardig en respectvol zijn
• …

In onze kleuterklassen werken we vanuit de ervaringswereld van het jonge kind en we doen er aan totaliteitsonderwijs waarbij de betrokkenheid en het welbevinden van het kind centraal staan. Zo bereiken we de ontwikkelingsdoelen: minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.
In het lager streven we naar het bereiken van de eindtermen (minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie) rekening houdend met de mogelijkheden van elk individueel kind en met het recht van elk kind om "kind te mogen zijn".
We volgen daarbij de leerplannen van het GO!.

Onze leerkrachten voldoen met het oog op het aanbieden van kwaliteitsonderwijs aan de volgende criteria:

-  kinderen kunnen motiveren en tot leren te stimuleren
-  samenwerken met andere collega’s
-  elk kind aangepaste kansen kunnen geven door preventie, differentiatie en remediëring
- gebruik maken van de modernste technieken, communicatiemiddelen en
      didactische leermiddelen.
- kinderen kunnen begeleiden, bijsturen en evalueren in het leerproces
- organiseren van niveaugroepen en klasoverschrijdende activiteiten
- opvolgen van de kinderen doorheen heel de basisschool: via een zorgvuldig opgebouwd leerlingvolgsysteem, overlegmomenten, gesprekken met ouders, een zorgplan,…
- creatief en gemotiveerd zijn
- bereid zijn tot permanente bijscholing
- openstaan voor nieuwe tendensen in het basisonderwijs: ICT, GWP’s,…
- integratie van nieuwe technologieën: computers met internetaansluiting in de
     klas en in de computerklas, smartboards
- inspelen op wat kinderen ons vertellen
- begeleide naschoolse studie : een leerkracht staat ter beschikking om te observeren, te helpen en eventueel bij te sturen.

We hechten belang aan een degelijke opvoeding

Onze school heeft als taak de kinderen te begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening ten aanzien van thema’s die leven in onze huidige maatschappij.
Ze moeten leren initiatieven nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen.
We vinden het belangrijk dat de kinderen respect bijgebracht worden voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit, voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school.
We sporen kinderen aan tot het gebruik van een deftige en verzorgde taal op onze school.
We helpen ze om weerbaar te worden tegen negatieve invloeden van de maatschappij.
Onze leerkrachten gaan op een eerlijke en uitnodigende wijze om met de kinderen zodat er een vertrouwenssfeer ontstaat.

We vinden samen school maken heel belangrijk.

De ouders hebben nog steeds de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Daarom werken we als school nauw samen met de ouders.
Van de ouders verwachten wij dat ze het opvoedingsproject van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eigenheid van onze school respecteren.
Het schoolteam en de ouders werken samen aan de opvoeding van onze kinderen.

Een eerste aspect van deze samenwerking is een goede informatie- uitwisseling:
• de ouders worden geïnformeerd op schriftelijke wijze via de agenda of een heen- en weerschriftje, infobrieven, schoolinfo, rapporten, onze website, nieuwsbrieven,.....
• de ouders worden mondeling geïnformeerd op infoavonden, oudercontacten (ook voor de kleuters), in persoonlijke gesprekken, telefonisch, eventueel tijdens huisbezoeken, 
• de ouders kunnen altijd zowel met de directie als met de leerkrachten schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact opnemen, ook na de schooluren.
We streven ook naar een goede samenwerking bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of moeilijkheden.
Hierbij is het belangrijk elkaar zo snel en zo volledig mogelijk in te lichten en acties te coördineren.

De school werkt nauw samen met het CLB.

De school kan, in samenspraak met de ouders, externe hulp inroepen waar nodig.

Het schoolteam werkt hierbij als een eenheid die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle kinderen op zich neemt.


Basisschool W’ijzer, een groene, ondernemende school met een hart!